Informace o smíšených – heterogenních třídách

Jsou to třídy, ve kterých jsou zařazeny děti různého věku (tj. 3 – 7 let).

Koncepce RVP PV (rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání) umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady.

Zájem o věkově smíšené skupiny souvisí s reformou celého vzdělávacího systému.

 

Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout, ukázat mladším, že něco umím, a tudíž dokázat i sám sobě, že to umím. Vznikají pestré vztahy – jednou je dítě ten, kdo někoho učí, jindy ten, kdo se od někoho učí. Taková skupina tak lépe uspokojuje základní sociální potřeby.

 

Věkově mladší děti ( 3-4 let) se snaží zvládat sebeobslužné činnosti podle vzoru staršího kamaráda, seznamují se s prostředím, ostatními dětmi a dospělými, učí se komunikovat a snaží si hrát a dělit se o hračky.

Věkově střední děti (4-5-let) by už měly zvládat sebeobslužné činnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, řešit konflikty a rozvíjet se v dalších oblastech dle svých možností a schopností.

Předškolní děti (5-6let) se během celého dne učí rozvíjet své schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Mezi sebou se snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých životních postojů. Během poledního klidu, kdy mladší děti odpočívají na lehátkách, předškolní děti, po kratším odpočinku, individuálně pracují s učitelkou (příprava na vstup do ZŠ).

 

Další výhody heterogenních tříd

 

·        sourozenci mají možnost být spolu, snažíme se respektovat kamarádské vztahy

·        nově přicházející děti si lépe zvykají, snadněji se začleňují do kolektivu

·        děti se učí nápodobou a dochází k vzájemnému ovlivňování her starších a mladších (nastává přirozený rozvoj              spontánních aktivit)

·        děti zastávají různé sociální role

·        přirozeně se rozvíjí tolerance, spolupráce, sebevědomí, zodpovědnost za druhé

·        starší děti přenášejí pravidla na mladší a kontrolují jejich dodržování

·        předání poznatků a zkušeností staršími dětmi je přirozenější a jednodušší (děti k sobě mají mentálně blíž)

·        zvýšení sebevědomí a odpovědnosti starších dětí ve vztahu k mladším (starší děti si uvědomují svoji vyspělost)

·        vytvářejí se základy přátelství a celkově příznivé atmosféry ve třídě

 

Každá třída má vytvořena tzv. pravidla třídy. Děti se tak mohou spokojeně všestranně rozvíjet dle svých schopností, prosociálně se chovat, pomáhat si, být ohleduplní k druhým a vyzkoušet si roli mladšího a později staršího kamaráda (i když takovou roli v rodině nemají).

 

 

Ze strany pedagoga dochází k rozvoji produktivní stránky a stává se více flexibilní.  S dětmi se pracuje víc individuálně než v homogenních třídách, což spočívá v tom, že pokud je ve třídě 10 předškoláků nebo 25 předškoláků, je to velký rozdíl. Při práci s předškoláky lze sledovat podrobně každého z nich, zaměřovat se a vracet se k tomu, co jim nejde, ti šikovní jdou dál. Mladší děti se učí toleranci, respektují práci předškoláků, volí si klidnější hry, předškoláci se učí soustředění na práci, i když jsou ve třídě i menší děti.

 

 

 

Samozřejmě v takto uspořádané třídě může docházet i k negativním jevům jako je např. přetěžování nebo naopak nevytížení dětí. Pedagog může pokládat vysoké dítě za starší a opačně. Mladší děti si mohou zvyknout na pomoc a podporu od starších dětí a počítají s ní až nad míru. Na druhé straně starší děti mohou mladší odstrkovat či utlačovat. Zejména mladší děti více devastují hračky a občas se jim podaří starší sourozence nebo kamarády vydírat.

 

Věkově heterogenní třídy znamenají pro pedagogy větší nároky zejména v případě, kdy se jedná o organizované aktivity. Pedagog je povinen děti pečlivěji pozorovat. Pedagog by se měl vyhýbat „zastaralým uznávaným“ metodám. Nevýhodou smíšených tříd jsou tedy větší nároky na učitele, který musí připravit různorodější prostředí a učební materiál ve větším rozsahu, a dále pak v dodržování školské legislativy a plnění očekávaných výstupů.

 

 

 

Věříme, že práce pedagogů v naší mateřské škole bude v dalších letech opět jen a jen přínosem pro vaše dítě a že mu předškolní vzdělávání přinese maximální všestranný rozvoj.

Přejeme si, aby vaše dítě do školky chodilo rádo, s nadšením a aby se zda cítilo spokojené a šťastné.

Spolupráce s vámi (rodiči) je pro nás důležitou součástí naší každodenní práce a věříme, že vzájemná důvěra a pochopení bude přispívat k celkovému prospěchu vašeho dítěte.

 

 

 

 

 

                                                                                                         Celý kolektiv MŠ Hanušovice