"Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Prioritou naší pedagogické práce je prospěch každého dítěte, co dítě cítí a co prožívá. Naše cíle směřují k tomu, aby děti získaly dobré základy do života i pro další vzdělávání."

Náš vzdělávací program: " Hrajeme si celý den "

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

 

Naším hlavní záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání na principu uspokojování potřeb, zájmů a prožitků.

V úzkém kontaktu s rodinou, plánovanými činnostmi i při běžných denních situacích chceme působit na dítě tak, aby se v rámci jeho možností, zvláštností a schopností :

  • rozvíjely předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevování a aktivní přístup k získávání vědomostí
  • osvojovaly si základy morálních hodnost v životě člověka a společnosti (např.: zodpovědnost, soucítění, úcta k životu, životnímu prostředí, ke kultuře a tradicím)
  • získávaly osobní samostatnost, schopnost poznávat sama sebe, uvědomovat si a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a schopnost spolupracovat

 

Vzdělávací nabídka je společná pro celou školu, dále bude konkretizována na úrovni tříd

prostřednictvím třídních plánů, kde jsou pak jednotlivá témata rozpracována podrobněji, přizpůsobena podmínkám ve třídě.

Pořadí a výběr daných témat bude ponecháno na učitelkách ve třídách. Některá témata budou

realizována pouze s určitou věkovou skupinou s ohledem na individuální schopnosti a možností učení

každého dítěte. Nejsou časově vymezena, jejich délka i obsah je přizpůsoben zájmu dětí a úrovni

dosažených kompetencí.

 

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle pomocí záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.
Hlavní činností je hra tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová, taneční, didaktická.

 

S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme individuálně dle požadavků a pokynů odborníků z Pedagogicko psychologické poradny.

 

Abycho rodičům usnadnili přístup k distančmímu vzdělávání předškoláků,

tak využíváme možnost postupného rozdávání pracovních listů

 pro naše přeškoláčky (děti, kteří v září mají nastoupit do 1.třídy ZŠ).

Vytištěné pracovní listy si můžete vyzvednout na vrátnici ZŠ Hanušovice 

a to v každý pracovní den od 8,00 do 16,00hod.

 

Tyto materiály vypracovávají paní učitelky pro děti tak, aby stále pokračovalo

 individuální vzdělávání jednotlivých dětí dle jejich vědomostí, znalostí a dovedností.

 

Hotové "úkoly" si doma uschovejte a po otevření MŠ Hanušovice je donesete paní učitelce.

 

K inspiraci můžete využít i naši "Domácí hanušovickou školičku", která je velmi obsáhlá

a zpracována tak, aby jste i v domácích podmínkách mohli děti rozvíjet a připravovat

na vstup do základní školy viz.soubor v levém sloupci.

 

Moc si přejeme, aby tato situace pro Vás všechny byla 

alespoň díky našim námětům příjemnější,

 a aby děti byly stále tak usměvavé jako ve školce.

 

Moc se těšíme na společné setkání!!!

 

_____________________________________________