MŠ-Hanušovice

 

"Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Prioritou naší pedagogické práce je prospěch každého dítěte, co dítě cítí a co prožívá. Naše cíle směřují k tomu, aby děti získaly dobré základy do života i pro další vzdělávání."

Náš vzdělávací program: " Hrajeme si celý den "

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

 

Naším hlavní záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání na principu uspokojování potřeb, zájmů a prožitků.

V úzkém kontaktu s rodinou, plánovanými činnostmi i při běžných denních situacích chceme působit na dítě tak, aby se v rámci jeho možností, zvláštností a schopností :

  • rozvíjely předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevování a aktivní přístup k získávání vědomostí
  • osvojovaly si základy morálních hodnost v životě člověka a společnosti (např.: zodpovědnost, soucítění, úcta k životu, životnímu prostředí, ke kultuře a tradicím)
  • získávaly osobní samostatnost, schopnost poznávat sama sebe, uvědomovat si a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a schopnost spolupracovat

 

Vzdělávací nabídka je společná pro celou školu, dále bude konkretizována na úrovni tříd

prostřednictvím třídních plánů, kde jsou pak jednotlivá témata rozpracována podrobněji, přizpůsobena podmínkám ve třídě.

Pořadí a výběr daných témat bude ponecháno na učitelkách ve třídách. Některá témata budou

realizována pouze s určitou věkovou skupinou s ohledem na individuální schopnosti a možností učení

každého dítěte. Nejsou časově vymezena, jejich délka i obsah je přizpůsoben zájmu dětí a úrovni

dosažených kompetencí.

 

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle pomocí záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.
Hlavní činností je hra tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová, taneční, didaktická.

 

S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme individuálně dle požadavků a pokynů odborníků z Pedagogicko psychologické poradny.